Zadzwoń (24h) Wyślij zapytanie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Piszcz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ PISZCZ „RABEKA” w Jaworznie, przy ul. Aleksandra Puszkina 3, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5492106013, REGON: 242763383.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  a) wykonania łączącej nas umowy, w tym umieszczenie imienia i nazwiska w oprogramowaniu komputerowym – w zakresie danych: imię, nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, numer telefonu, adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przez okres trwania tej umowy;
  b) archiwizacji dokumentów rachunkowych – w zakresie danych imię, imię, nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą o rachunkowości, przez okres wymagany przepisami prawa.
  c) odpowiedzi na zapytanie zadane przez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie www – w zakresie danych: imię nazwisko, adres e-mail oraz telefon – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i nawiązywania kontaktów handlowych, przez okres wynikający z przepisów prawa.
  d) obrony swoich praw – w zakresie danych: imię, nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, numer telefonu, adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu, przez okres przedawnienia roszczeń z zawartej pomiędzy stronami umowy;

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) Prawo dostępu do danych osobowych.
  b) Prawo do sprostowania danych.
  c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”) – w zakresie w jakim będzie to możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim będzie to możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
  e) Prawo do przeniesienia danych.

4. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  a) pisemnie na adres ul. A.Puszkina 3, 43-600 Jaworzno, Polska;
  b) mailowo na adres biuro@rabeka.pl
  c) telefonicznie pod numerem 32 6155565
  d) poprzez wypełnienie formularza realizacji praw na stronie www.rabeka.pl
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  a) Banki;
  b) Organy administracyjne oraz sądy – w przypadku w którym będzie to konieczne ze względu na dochodzenia lub obronę praw lub przepisy prawa;
  c) Dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie przedsiębiorstwem Administratora (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym).


Pogotowie kanalizacyjne 24H
Potrzebna pomoc z kanalizacją?